Política de Cookies

Chính sách cookie này mô tả cách Degoo Backup AB, số đăng ký công ty 556886-0729 có địa chỉ đăng ký tại Vasagatan 16, 111 20 Stockholm ("chúng tôi") sử dụng cookie tạiinstabridge.wpengine.com ("Trang web").

Dữ liệu theo dõi &; cookie

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Trong chính sách này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ "cookie" cho cookie và tất cả các công nghệ tương tự như vậy.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng và mục đích của chúng:

  • Cookie chức năng: Chúng tôi sử dụng cookie chức năng để vận hành các chức năng nhất định của Trang web theo lựa chọn của bạn, có nghĩa là khi bạn tiếp tục sử dụng hoặc quay lại Trang web, trang web sẽ được cung cấp như bạn đã yêu cầu trước đó, ví dụ: ghi nhớ tên người dùng của bạn và tùy chỉnh Trang web.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để phân tích cách Trang web được truy cập, sử dụng hoặc đang hoạt động. Chúng tôi sử dụng thông tin để duy trì, vận hành và cải thiện Trang web.
  • Cookie của bên thứ ba: Chúng tôi có thể cho phép các đối tác của mình sử dụng cookie trên Trang web cho các mục đích tương tự được xác định ở trên. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi để sử dụng cookie cho các mục đích được xác định ở trên.
  • Cookie bảo mật: Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho mục đích bảo mật.
  • Cookie quảng cáo: Cookie quảng cáo được sử dụng để cung cấp cho bạn các quảng cáo có thể phù hợp với bạn và sở thích của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng liên hệ với support@degoo.com.